13
آگوست

خانه هوشمند

هوشمند سازی ساختمان در بین عموم مردم به عنوان اقدامی لوکس، تجملاتی و پرهزینه رواج پیدا کرده است و اعتقاد بر آن است که خانواده های محدودی می توانند هزینه هوشمند سازی خانه خود را تأمین کنند. درصورتی که با نگاه به مقالات روز دنیا در زمینه ی هوشمند سازی خانه می توانیم متوجه شویم که در وهله اول تولید کننده های تجهیزات خانه هوشمند این روزها تمام سعی خود را می کنند که قیمت تمام شده محصولاتشان مطابق با بودجه عامه مردم باشد تا درصد زیادی از جامعه بتوانند از این تجهیزات هوشمند سازی ساختمان استفاده کنند.