ساخت ساختمان
مشارکت در ساخت تخریب و نوسازی
مدیریت ساخت تخریب و نوسازی
مشارکت در ساخت تخریب و نوسازی

تهران

سال ۱۳۹۱

پروژه خیابان بهار شیراز

در این پروژه، یک ساختمان ۴ طبقه با کاربری مسکونی دارای اسکلت بتنی و سقف از نوع تیرچه بلوک واقع در خیابان بهار شیراز شهر تهران توسط گروه مهندسی فاربه احداث گردید.

مشخصات پروژه

مساحت زیربنا: ۸۰۰ متر مربع

مدت زمان اجرای پروژه: ۱۵ ماه